Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden m.b.t. www.safeinheaven.be , een dienstverlening van DELA Verzekeringen, bijkantoor van DELA Verzekeringen NV, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 5600 DD Eindhoven (Nederland), Oude Stadsgracht 1, hierna “DELA” genoemd. 

Het bijkantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5 b 2 en gekend onder Ondernemingsnummer 0436.922.642;  

Artikel 1 - Uitdrukkelijke aanvaarding Gebruiksvoorwaarden 

Als bezoeker van www.safeinheaven.be evenals wanneer u uw Digitale Kluis aanmaakt en verder beheert, aanvaardt u onderhavige Gebruiksvoorwaarden en geeft u te kennen onderhavige Gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk te hebben gelezen en er de draagwijdte van te begrijpen.

U weet en aanvaardt tevens dat DELA het recht heeft om onderhavige Gebruiksvoorwaarden aan te passen bij toepassing van artikel 7 van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. 

Met eventuele vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kan u tijdens de kantooruren steeds bij DELA terecht via het telefoonnummer: 03 231 56 63.  

Artikel 2 - Digitale Kluis - omschrijving 

U kan bij DELA kosteloos uw Digitale Kluis aanmaken op de manier zoals beschreven op www.safeinheaven.be.

DELA bezorgt u gebruikersnaam en paswoord. U kan dit paswoord indien gewenst wijzigen. 

Uw Digital Kluis betreft uw digitale nalatenschap of een gedeelte daarvan. 

In uw Digitale Kluis kan u opslaan:

  • persoonlijke berichten (tekst / geluid / beeld), na uw overlijden na te laten aan de bestemmeling(en) die u zelf zal hebben aangeduid;
  • persoonlijke documenten in doc, docx, pdf e.a.;
  • persoonlijke profielen op websites en online netwerken (Facebook, Twitter, e.a.). 

De Digitale Kluis is geen netwerk en legt ook geen relaties tussen verschillende gebruikers van www.safeinheaven.be. 

U kan de gegevens die u in uw Digitale Kluis opslaat steeds volledig of gedeeltelijk wijzigen of weghalen. 

DELA verbindt zich ertoe om, na uw overlijden en onder de voorwaarden van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, uw nagelaten berichten aan de bestemmelingen te bezorgen die u hebt aangeduid en/of uw Vertrouwenspersoon (zie hieronder artikel 3) toegang te verlenen tot uw Digitale Kluis. 

U duidt minstens één Vertrouwenspersoon aan.

U kan de Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen steeds wijzigen of schrappen.

De rol van de Vertrouwenspersoon vindt u hieronder omschreven in artikel 3. 

Artikel 3 - de Vertrouwenspersoon 

U stelt minstens één Vertrouwenspersoon aan op de manier zoals beschreven op www.safeinheaven.be. 

De Vertrouwenspersoon moet zijn aanstelling uitdrukkelijk per e-mail aan DELA aanvaarden.

DELA zal hem hiertoe uitnodigen via het e-mailadres dat u hebt opgegeven.  

Zonder aanduiding van een Vertrouwenspersoon en diens uitdrukkelijke aanvaarding via e-mail, kan u de Digitale Kluis niet activeren.  

Voor de goede orde zendt DELA de Vertrouwenspersoon jaarlijks een confirmatiemail.

Confirmeert de Vertrouwenspersoon zijn aanstelling bij die gelegenheid niet langer, dan zal DELA u uitnodigen om een andere Vertrouwenspersoon aan te stellen. 

De Vertrouwenspersoon heeft volmacht om na uw overlijden het beheer van uw Digitale Kluis verder waar te nemen voor de onderdelen van uw Digitale Kluis waarvoor u de Vertrouwenspersoon uitdrukkelijk zal hebben aangesteld. DELA zal uw Vertrouwenspersoon hiertoe per e-mail uitnodigen. DELA zal dit evenwel slechts doen nadat DELA via uw Vertrouwenspersoon of via een derde persoon een uittreksel uit uw overlijdensakte heeft bekomen. Dergelijk uittreksel uit uw overlijdensakte zal op te vragen zijn bij de gemeente waar u bij uw overlijden uw woonplaats zal hebben gehad.  

U kan de aanstelling van een Vertrouwenspersoon steeds herroepen en/of een andere/ bijkomende  Vertrouwenspersoon aanduiden.  

In geval van samenloop van Vertrouwenspersonen op het ogenblik van uw overlijden, komt de langst geregistreerde en periodiek geconfirmeerde Vertrouwenspersoon eerst in aanmerking om het beheer van uw Digitale Kluis verder waar te nemen. 

Artikel 4 – einde en weigering gebruik Digitale Kluis 

(a.) U hebt steeds het recht om uw Digitale Kluis met onmiddellijke ingang af te sluiten op de manier zoals beschreven op www.safeinheaven.be onder de keuzetoets “Kluis verwijderen”. 

(b.) DELA heeft steeds het recht om de aanmaak van of het verdere gebruik van Digitale Kluis te ontzeggen zo DELA gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u de Digitale Kluis oneigenlijk of onrechtmatig gebruikt. 

Artikel 5 - aansprakelijkheid 

(a.) DELA staat er voor in (best effort) dat alle berichten, documenten en profielen die u in uw Digitale Kluis opslaat zodanig d.m.v. encryptie worden beveiligd dat de vertrouwelijkheid van de inhoud ervan redelijkerwijze is gewaarborgd.

“Redelijkerwijze” betekent hier: zoals mag worden verwacht in het licht van de stand van de ontwikkeling van de informaticatechnologie beoordeeld in het licht van het moment van de te beoordelen gebeurtenis.

DELA heeft nooit toegang tot de inhoud van uw Digitale Kluis.

DELA is dan ook op geen enkele manier, noch jegens uzelf, noch jegens uw erfgenamen en uw eventuele legatarissen of derden, aansprakelijk voor de inhoud en de rechtsgevolgen van de documenten die u opslaat in uw Digitale Kluis en/of voor elk eventueel gebrek aan handelingsbekwaamheid in hoofde van uw Vertrouwenspersoon. 

DELA is evenmin op enigerlei wijze aansprakelijk voor (handelingen van de organisaties achter) de online netwerken waar u een persoonlijk profiel aanhoudt. 

DELA zet zich in om uw toegang tot uw Digitale Kluis 24 uur op 24 mogelijk te maken.

Niettemin heeft DELA het recht om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot uw Digitale Kluis tijdelijk te onderbreken omwille van technische of andere gegronde redenen. 

DELA is alsdan aansprakelijk voor geen enkele schade die van een dergelijke onderbreking op enigerlei wijze het gevolg zou zijn.

Evenmin is DELA aansprakelijk voor enige schade of verlies van opgeslagen gegevens in geval van toepassing van artikel 4 (b.), d.i. bij oneigenlijk of onrechtmatig gebruik door uzelf van uw Digitale Kluis. 

In het algemeen, maar onverminderd het eerste lid van onderhavig artikel 5 (a.), aanvaardt DELA geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor enige schade die verband houdt met het gebruik en/of het bezoek van de website www.safeinheaven.be en dit voor zover deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht of openbare orde. 

(b.) U verbindt zich, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid vanwege DELA jegens uzelf en jegens derden in dit verband, tot wat volgt: 

  • een gepaste geheimhouding m.b.t. uw paswoord en gebruikersnaam;
  • de volledigheid, desgevallend een volledige update, van de meegedeelde gegevens nodig voor de aanmaak en het beheer van uw Digitale Kluis;
  • de aanstelling van enkel handelingsbekwame Vertrouwenspersonen (zie artikel 3);
  • in het algemeen een voorzichtig gebruik en gebruik te goeder trouw van de website www.safeinheaven.be. Dit houdt in dat u, noch opzettelijk noch door onvoorzichtigheid of nalatigheid, virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur n.a.v. de aanmaak van uw Digitale Kluis inbrengt die elektronische gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om de technische veiligheidsmaatregelen van een website of een IT-omgeving te omzeilen of onklaar te maken.

 Artikel 6 - wijzigingen Gebruiksvoorwaarden 

DELA heeft het recht om onderhavige Gebruiksvoorwaarden om geronde redenen en te goeder trouw eenzijdig te wijzigen zonder u hiervan op voorhand in kennis te stellen.

Dergelijke gegronde redenen kunnen, bij wijze van voorbeeld en niet uitsluitend, een wetswijziging zijn die een weerslag heeft op de ter beschikking stelling van de website www.safeinheaven.be.

Het verdient daarom aanbeveling dat u de website www.safeinheaven.be regelmatig raadpleegt in het licht van de geldende versie van onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn versie 1 van 27.08.2012. 

Artikel 7 - bescherming van de persoonlijke levenssfeer  - verwerking van persoonsgegevens

DELA verwerkt de persoonsgegevens, accountgegevens, online profielen en gegevens omtrent Vertrouwenspersonen in de zin van artikel 3,  die u bij de aanmaak en het beheer van uw Digitale Kluis aan DELA meedeelt.  

Elke dergelijke verwerking gebeurt enkel door aangestelden van DELA en is strikt beperkt tot wat nodig is bij de behandeling van uw vraag, verzoek of opdracht.  

DELA deelt uw persoonsgegevens nooit mee aan andere gebruikers of bezoekers van de website www.safeinheaven.be.

Evenmin delen wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens mee aan andere derden. 

DELA verwijdert alle gegevens m.b.t. uw Digitale Kluis die DELA nog in haar bezit zou hebben: 

  • onmiddellijk nadat u de inhoud van uw Digitale Kluis gedeeltelijk of volledig hebt verwijderd;
  • ten laatste 6 maanden nadat DELA u de aanmaak of het verdere gebruik van uw Digitale Kluis heeft ontzegd bij toepassing van artikel 4, (b.), d.i. wegens oneigenlijk of onrechtmatig gebruik door uzelf van uw Digitale Kluis; 

U hebt steeds het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in te kijken en er de aanpassing of de schrapping van te vragen.

Met vragen in dit verband kan u tijdens de kantooruren bij DELA terecht via het telefoonnummer 03 231 56 63, of bij de Commissie tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.  

Artikel 8 - toepasselijk recht – taal – rechtsmiddelen – bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing op de Digitale Kluis.

In alle gebeurlijke geschillen die uzelf en DELA niet in der minne kunnen oplossen, zullen uzelf en DELA tot een vergelijk trachten te komen door vrijwillige bemiddeling in de zin van artikelen 1730-1733 van het Gerechtelijk Wetboek.

Finaal zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.  

Zo een of meer bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.